Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp

Ngày 12.9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì hội nghị.

Chương trình phối hợp được ký kết gồm các nội dung về công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; thống nhất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng… Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; huy động nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam  tỉnh và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức thống nhất và hiệu quả các cuộc vận động hướng đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

M.T

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh. M.T.
Đồng chí Lê Thái Bình, Phó chủ tịch UBNT TQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh. M.T