TAM KỲ: HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA

Ngày 12.9, Phòng VH-TT TP. Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác này tại 9 xã, phường trên địa bàn thành phố. Nội dung tập huấn là phổ biến nội dung các tiêu chí bình xét các danh hiệu văn hóa của phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018 và hướng dẫn xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nông thôn mới; hướng dẫn xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh – đô thị; triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới và bình xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới… Hội nghị đã quán triệt các xã, phường cần tập trung chỉ đạo làm tốt việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018 với phương châm công bằng, khách quan, bình xét đúng đối tượng và tạo khích lệ cho các địa phương, các hộ gia đình thi đua thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đưa phong trào đi vào đời sống thiết thực của người dân.