Nông Sơn: năm 2017 có 90,2% gia đình đạt chuẩn văn hóa

Ngày 30.1, UBND huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, toàn huyện có 7.475/8.284 gia đình, 35/39 thôn đạt chuẩn VH, 12 tộc đã xây dựng quy ước Tộc VH và có 09 Tộc duy trì danh hiệu Tộc VH, 69/73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH. Hội nghị đã triển khi nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu VH gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân, 16 gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017.