HỘI AN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỘI AN – NHÂN TÌNH THUẦN HẬU”

 

Ngày 11.9, UBND TP. Hội An đã phê duyệt đề án “Hội An – Nhân tình thuần hậu”. Đây là đề án thành phần, cụ thể hóa nội dung xây dựng con người văn hóa Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch. Đề án được triển khai trên địa bàn thành phố thông qua những thông điệp cụ thể nhằm vận động cộng đồng khơi dậy những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp, mang tính thuần hậu của mảnh đất và con người Hội An. Các thông điệp này được chia thành 3 nhóm là đạo đức, chấp hành luật giao thông và môi trường – buôn bán – xã hội, qua đó tuyên truyền vận động người dân sống hiếu thảo, biết nhường nhịn, giúp đỡ, thực hiện các quy định nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, buôn bán và sinh hoạt văn minh, thân thiện. Đề án góp phần vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của Hội An, xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch trong thời kỳ hội nhập.