Về việc lấy ý kiến bình chọn doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở tham gia xét chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019