Họp bàn nội dung xã hội hóa sử dụng thiết chế văn hóa thể thao cấp xã

Ngày 11.7, ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao &Du lịch tỉnh chủ trì họp bàn nội dung xã hội hóa sử dụng thiết chế văn hóa cấp xã. Lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan tham dự cuộc họp.

Thực hiện kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh phương án thực hiện xã hội hóa việc sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp xã, thôn để đảm bảo phát huy cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.07.2019”, tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị đã nêu ra các Thông tư, Nghị định liên quan về nội dung xã hội hóa các thiết chế văn hóa thể thao cấp xã, đồng thời thảo luận những vướng mắc gặp phải của các nghị định, thông tư đã ban hành trong khi triển khai thực hiện.

Kết thúc cuộc họp, ông Tào Viết Hải giao phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa xây dựng văn bản để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trình Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Văn hóa cơ sở xin ý kiến hướng dẫn giải quyết; Phòng Tài chính kế hoạch nghiên cứu vướng mắc của các văn bản, từ Luật đất đai, Nghị định 69, Nghị định 59, Thông tư 135, 136, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của UBND tỉnh…, đề nghị Sở kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên – Môi trường nghiên cứu cử cán bộ phối hợp với Sở hoàn chỉnh phương án, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

M.T

Quang cảnh cuộc họp
Ông Mai Ký, Trường phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa trao đổi tại cuộc họp