Ngụ ngôn ngày mùa

Máy cày trâu mỏi giấc

ngễnh ngảng nhai tiếng cười

ợ cơn mơ cỏ mật

ngỡ đương chiều nõn xanh

 

Gió đi vòng đi quanh

rơm no trăng tròn bụng

ngóng sao hoa cải dựng

ngồng đêm dằng dặc sâu

 

Đòn xóc nhọn hai đầu

một thời cha gánh lúa

có đôi mà góa bụa

bấm đốt mà lãng quên

 

Máy gặt reo ngoài thềm

thóc rơi đầu ngọn gió

chắc lép chuyện gian khó

đem vãi vàng sân phơi

 

Lúm đồng tiền, sâu ơi!

chứa bao nhiêu là thóc

dìm bao nhiêu mệt nhọc

cho tiếng cười trong veo

 

Ngày mùa vui trăng treo

mẹ cha vui mắt ruộng

hương đồng thơm độ lượng

ngồm ngộp chốn quê nghèo

                             N.B.H