MÀU CỎ LAU

Phai mùa soi bóng cỏ lau.
Phơi hanh hao nhẹ trắng phau mái đầu.
Gió đưa sợi cỏ nát nhàu.
Phủ đầy lau trắng nhuộm màu tóc thưa.
Ví dầu trời đất đổ mưa.
Lá bay theo gió đong đưa tháng ngày.
Để mong manh sợi tơ dày.
Để lòng cắt cứa tình say cuối đường.
Để vời vợi chín mười thương.
Để nghe lòng vẫn cứ tương tư hoài.
Trăm năm duyên phận lạc loài.
Ngàn năm còn đó trắng màu cỏ lau. 

 Tiên Phước,  thu 2018
M.A