BÓNG THỨC

Bình minh lên da non

Cát soãi mình sóng sượt

Giấc mơ ngày nhặt được

Một bình yên chốn nhà

 

Biển tung hồn miên ca

Qua ẩn hình dụ hoặc

Tôi hồng hoang tìm nhặt

Dáng hồn nhiên tình đầu

 

Mai thả đời về đâu?

Giật lùi tương tư biển

Tôi thánh linh lưu viễn

Hình khói hương quê nhà

                                N.T.T