Biết có còn làng?

Qua ao rồi sẽ gặp làng
Đi thêm chút nữa gặp hàng tre xưa

nếu mà hôm ấy đổ mưa
Xa xa đỉnh núi như vừa ngủ quên

Đêm về ở phía không tên
Bầy đom đóm thức chong đèn đi chơi

Bên sông buột miệng đò ơi!
Ngọn gió chết sững nhớ thời đã qua

Trước đình còn một gốc đa
Nơi yên ngủ của kiềng và bình vôi

Về thăm.
..làng đã lưng trời
Vẫn cơn mưa núi tơi bời sông xa

Có còn ai đó
… Mình ta?
Trong mơ vẫn bước đi ra đầu làng

T.S